dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwiusz Retowski
jest doktorem habilitowanym oraz zastępcą kierownika Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Zajmuje się badaniami i doradztwem z zakresu psychologii pracy i organizacji.

Obszar badawczy 
Jego zainteresowania badawcze dotyczą postaw pracowników wobec organizacji ze szczególnym uwzględnieniem postaw niejawnych, psychologicznych kosztów pracy zawodowej oraz modeli radzenia sobie w sytuacji niepewności pacy i bezrobocia. Jest autorem monografii „Bezrobocie i odpowiedzialność” (2012) oraz współautorem książki „Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy” (2014). W dorobku ma szereg artykułów naukowych dotyczących zachowań organizacyjnych pracowników.

Doświadczenie biznesowe
W ramach działalności praktycznej  zajmuje się oceną i tworzeniem nowych metod pomiaru postaw pracowniczych oraz diagnozą kultury organizacyjnej. Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, m.in. w ramach studiów podyplomowych  z Psychologii Społecznej. Jest  członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.  Współpracuje jako ekspert z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Od grudnia 2015 roku pełni funkcję Prorektora ds. dydaktycznych Uniwersytetu SWPS.

Publikacje

Roczniewska, M., Retowski, S., & Higgins, E. T. (2018). How Person-Organization Fit Impacts Employees’ Perceptions of Justice and Well-being. Frontiers in Psychology, 8, 2318.

Retowski, S., Podsiadły, M. (2016). Gdy nasza praca nie pasuje do naszych wartości. Ocena zgodności wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe, Psychologia Społeczna, 11 (1), 56-68.

Roczniewska, M., Retowski, S. (2014). Rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym. Medycyna Pracy, 65 (5), 621-631.

Roczniewska, M., Retowski, S., Osowiecka, M., Wronska, M., & Słomska, I. (2013). Work Regulatory Focus Scale – Polish adaptation. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (2), 115-136.

Retowski, S., Jankowska-Fila, A. (2013). Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being. Polish Psychological Bulletin, 44, 165-175.

Wojdyło K., Retowski S. (2012). Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny, 55 (1), 9-28.

Adamska, K., Retowski, S. (2012). Verbalization of the psychological contract: a diagnostic tool. [w:] Empirical aspects of the psychology of management. M. Lipowski, Z. Nieckarz (red.). Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 58-97.

Retowski, S. (2011). Model EVLN – próba całościowego myślenia o reakcjach pracowniczych. [w:] Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. M. Łaguna, B. Rożnowski (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL, 169-183.

Bazińska, R., Wrzosek-Kadzikowska R., Retowski S., Szczygieł D. (2010). Konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej SPE: Strategie pracy emocjonalnej w zawodach usługowych. [w:] Psychologia zarządzania w organizacji, A. Zawadzka (red.). Warszawa: PWN, s. 170-195.

Szczygieł, D., Bazińska, R., Wrzosek – Kadzikowska, R., Retowski, S. (2009). Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań, Psychologia Społeczna, 3, 155-166.

Retowski, S., Kaźmierczak M. (2008). Osobowościowe predyktory zachowań etosowych w organizacji. Roczniki Psychologiczne, 11 (2), 87-105.

Retowski S. (2008). „Aktywni” bezdomni – próba wstępnej charakterystyki psychologicznej, [w:] Oblicza bezdomności, M. Dębski, K. Stachura (red.), Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 228-240.

Kaźmierczak M., Plopa M., Retowski S. (2007). Skala Wrażliwości Empatycznej. Przegląd Psychologiczny 1, 9-24.

Adamska, K., Retowski S., Konarski R. (2005). KIRH – kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego. Czasopismo Psychologiczne, 11 (2), 179-188.

Retowski S. (2003). Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Impuls, Kraków, 313-342.

Retowski S. (1999). Psychological Predictors of Extricating from Long-term Unemployment. Polish Psychological Bulletin, 30 (3), 199-214.

Retowski S. (1995). Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani. Przegląd Psychologiczny, 38 (1-2), 161-178.

Retowski S. (1995). Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia. Przegląd Psychologiczny, 38 (1-2), 141-160.