dr Marta Roczniewska

Marta Roczniewska
jest adiunktem na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Polska) i współpracownikiem Wydziału Psychologii przy Uniwersytecie Columbia (USA).

Obszar badawczy
Jej zainteresowania badawcze obejmują Teorię Ukierunkowań Regulacyjnych w kontekście organizacyjnym, temat organizacyjnych zmian, zjawisko przekształcania pracy przez pracowników (z ang. job crafting) oraz kwestie zaangażowania w pracę.

Nagrody
Jest laureatką nagrody im. Solomona Ascha dla młodych badaczy oraz  stypendystką projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”, w ramach którego odbyła miesięczny staż badawczo-rozwojowy w Sztokholmie.

Doświadczenie biznesowe
Pracuje jako trener i konsultant – współtworzyła projekty, których celem było budowanie modeli nowoczesnego doradztwa personalnego. Efektem pracy zespołu, którego była członkiem, stało się opracowanie modelu funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Kompetencji (więcej informacji: http://www.wup.gdansk.pl/pok).

Granty
Uzyskała dwa granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: Etiudę oraz Preludium.

Publikacje

Roczniewska, M., Retowski, S., & Higgins, E. T. (2018). How Person-Organization Fit Impacts Employees’ Perceptions of Justice and Well-being. Frontiers in Psychology, 8, 2318.

Roczniewska, M., & Puchalska, M. (2017). Are managers also ‘crafting leaders’? The link between organizational rank, autonomy, and job crafting. Polish Psychological Bulletin 48(2), 198–211.

Roczniewska, M., & Bakker, A. B. (2016). Who Seeks Job Resources, and Who Avoids Job Demands? The Link Between Dark Personality Traits and Job Crafting. The Journal of Psychology, 150(8), 1026-1045.

Popławska, A., Sterczyński, R., & Roczniewska, M. (2017). Focusing on goal relevance – is it crucial to artificial grammar learning? In: A. Cleeremans, V. Allakhverdov, M. Kuvaldina (Eds.), Implicit Learning: 50 Years On. Oxford: Psychology Press.

Kolańczyk, A., & Roczniewska, M. (2015). The Affective Self-regulation of Covert and Overt Reasoning in a Promotion vs. Prevention Mind-set. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 228-238.

Malina, A., Roczniewska, M., Pokorska, A., Gołata, A., Łubińska, A., & Galewski. W (2015). Socjologia i psychologia – nauki rywalizujące? W: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz [red.] Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. Warszawa: Difin (s. 310-325).

Popławska,A., Roczniewska, M. & Sterczyński, R. (2014). Rola zasobów poznawczych w trakcie uczenia się utajonego. Studia Psychologiczne, 52 (1), s. 33–46.

Roczniewska, M., & Kolańczyk, A. (2014). Competence over communion. Implicit evaluations of personality traits during goal pursuit. Polish Psychological Bulletin, 45 (4), 418-425.

Roczniewska, M. (2014). Afektywna samoregulacja myślenia. W: A. Kolańczyk (red.), Samo się nie myśli. Afekt w procesach poznawczych. Sopot: Smak Słowa. (s. 70-105).

Kolańczyk, A., Kwaśnik, M., & Roczniewska, M. (2014). Afektywny filtr uwagi w spostrzeganiu zagrożenia. W: A. Kolańczyk (red.), Samo się nie myśli. Afekt w procesach poznawczych. Sopot: Smak Słowa. (s. 137-186).

Roczniewska, M., & Retowski, S. (2014). Rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym. Medycyna Pracy, 65 (5), 621-631.

Retowski, S., Popławska, A., Buczny, J., Sterczyński, R., Trzepiota, M., & Roczniewska, M. (2014): Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy. Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Kolańczyk, A., Bąk, W., & Roczniewska, M. (2013). Skala Samokontroli Promocyjnej i Prewencyjnej (SSPP). Psychologia Społeczna, 2 (25), 203-218.

Roczniewska, M., Retowski, S., Osowiecka, M., Wronska, M., & Słomska, I. (2013). Work Regulatory Focus Scale – Polish adaptation. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (2), 115-136.

Roczniewska, M., & Kolańczyk, A. (2012). Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego. Psychologia Społeczna, 7, 5 (20), s. 34–47.

Roczniewska, M., Popławska, A., Kolańczyk, A., Sterczyński, R., & Szymańska, B. (2011). Test Elips jako narzędzia badania skaningu uwagi ekstensywnej vs. intensywnej. Studia Psychologiczne, 49 (3), s. 115 – 128.

Kwiecień, M., Puchalska, M., & Parzuchowski, M. (2009). Co za dużo, to niezdrowo? Model rozmywania w spostrzeganiu kompetencji. Psychologia Jakości Życia, 8, s. 221-234.