Psychologia Organizacji i Pracy

Roczniewska, M., Retowski, S., & Higgins, E. T. (2018). How Person-Organization Fit Impacts Employees’ Perceptions of Justice and Well-being. Frontiers in Psychology, 8, 2318.

Roczniewska, M., & Puchalska, M. (in print). Are managers also ‘crafting leaders’? The link between organizational rank, autonomy, and job crafting. Polish Psychological Bulletin.

Retowski, S., Podsiadły, M. (2016). Gdy nasza praca nie pasuje do naszych wartości. Ocena zgodności wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe, Psychologia Społeczna, 11 (1), 56-68.

Roczniewska, M., & Bakker, A. B. (2016). Who Seeks Job Resources, and Who Avoids Job Demands? The Link Between Dark Personality Traits and Job Crafting. The Journal of Psychology, 150(8), 1026-1045.

Retowski, S., Popławska, A., Buczny, J., Sterczyński, R., Trzepiota, M., Roczniewska, M. (2014). Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, s. 350.

Roczniewska, M., & Retowski, S. (2014). Rola satysfakcji z pracy w relacji pomiędzy dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym. Medycyna Pracy, 65 (5), 621-631.

Retowski, S., Popławska, A., Buczny, J., Sterczyński, R., Trzepiota, M., & Roczniewska, M. (2014): Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy. Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Roczniewska, M., Retowski, S., Osowiecka, M., Wronska, M., & Słomska, I. (2013). Work Regulatory Focus Scale – Polish adaptation. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (2), 115-136.

Retowski, S., Jankowska-Fila, A. (2013). Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being. Polish Psychological Bulletin, 44, 165-175.

Wojdyło K., Retowski S. (2012). Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny, 55 (1), 9-28.

Adamska, K., Retowski, S. (2012). Verbalization of the psychological contract: a diagnostic tool. [w:] Empirical aspects of the psychology of management. M. Lipowski, Z. Nieckarz (red.). Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 58-97.

Retowski, S. (2011). Model EVLN – próba całościowego myślenia o reakcjach pracowniczych. [w:] Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. M. Łaguna, B. Rożnowski (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL, 169-183.

Bazińska, R., Wrzosek-Kadzikowska R., Retowski S., Szczygieł D. (2010). Konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej SPE: Strategie pracy emocjonalnej w zawodach usługowych. [w:] Psychologia zarządzania w organizacji, A. Zawadzka (red.). Warszawa: PWN, s. 170-195.

Szczygieł, D., Bazińska, R., Wrzosek – Kadzikowska, R., Retowski, S. (2009). Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań, Psychologia Społeczna, 3, 155-166.

Retowski, S., Kaźmierczak M. (2008). Osobowościowe predyktory zachowań etosowych w organizacji. Roczniki Psychologiczne, 11 (2), 87-105.

Retowski S. (2008). „Aktywni” bezdomni – próba wstępnej charakterystyki psychologicznej, [w:] Oblicza bezdomności, M. Dębski, K. Stachura (red.), Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 228-240.

Kaźmierczak M., Plopa M., Retowski S. (2007). Skala Wrażliwości Empatycznej. Przegląd Psychologiczny 1, 9-24.

Adamska, K., Retowski S., Konarski R. (2005). KIRH – kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego. Czasopismo Psychologiczne, 11 (2), 179-188.

Retowski S. (2003). Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Impuls, Kraków, 313-342.

Retowski S. (1999). Psychological Predictors of Extricating from Long-term Unemployment. Polish Psychological Bulletin, 30 (3), 199-214.

Retowski S. (1995). Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani. Przegląd Psychologiczny, 38 (1-2), 161-178.

Retowski S. (1995). Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia. Przegląd Psychologiczny, 38 (1-2), 141-160.